Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Närvaroteam

Närvaroteamet är en rådgivande och stöttande funktion inom grundskolan i Ljusnarsbergs kommun. Teamet arbetar utifrån specifika uppdrag beslutade av grundskolans elevhälsoteam. Närvaroteamet arbetar på individ och gruppnivå med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för elever med oroande skolfrånvaro. Med oroande skolfrånvaro menas att eleven har mer än 20% giltig eller ogiltig skolfrånvaro under en månad. Målet är att tillsammans med elevhälsoteam, mentor, undervisande lärare, elev och elevens familj skapa förutsättningar för att öka elevens skolnärvaro. Detta för att eleven ska få möjlighet att nå sina kunskapsmål samt utvecklas socialt i en miljö som främjar lärande.

Närvaroteamet tillsammans med elevhälsoteam, mentor och undervisande lärare arbetar på olika sätt för att skapa förutsättningar för att eleven ska öka sin skolnärvaro. Det kan handla om stöttning, vägledning, motiverande samtal, anpassning i klassrum eller anpassa studiegången utifrån individuella bedömningar.

Närvaroteamet samverkar med socialtjänst och andra relevanta aktörer vid behov. Detta för att kunna stötta och vägleda eleven utifrån ett helhetsperspektiv där eleven har tillgång till trygga vuxna, blir sedd, hörd och bekräftad för att stärkas socialt- och studiemässigt.

Närvaroteamets övertygelse är att alla elever kan och vill vara i skolan för att nå sina kunskapsmål och med detta utvecklas och göra ett gott arbete för att lyckas med sin skolgång.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg