Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Olycksfallsförsäkring

Anmäl skada vid olycksfall

Du anmäler själv in skada för olycksfall till försäkringsbolaget Protector som är kommunens försäkringsgivare vid olycksfallsskador.

Skadeanmälning sker i första hand via Protectors hemsida, www.protectorforsakring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skadeanmälan kan också göras per telefon, tel: +46 (0)8-410 637 00.

Kontakta Protector vid behov av taxiresa till/från skolan!

Tänk på att alla taxiresor till/från skolan ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Protector innan resan godkänns.

Åtgärder vid skada

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
- Spara alla kvitton
- Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå
under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget
i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor
göras

Övergripande information om din försäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (eller utifrån kommande våld mot kroppen).

Försäkringen inkluderar även personer som inte är inskrivna i nordisk försäkringskassa och/eller som saknar svenskt personnummer
(t.ex. ensamkommande flyktingbarn, utländska studenter och/eller asylsökande som omfattas av de försäkrade kategorierna).

Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:

Försäkrade under heltid (dygnet runt).

- Elever i grundskola inkl barn till asylsökande

- Grundskoleelever skrivna i Ljusnarsberg med skolgång i annan kommun

- Barn skrivna i Ljusnarsberg inom förskoleverksamhet/ dagbarnvårdare inkl barn till asylsökande

- Personer i familjehem och hos kontaktfamilj

- Ensamkommande flyktingbarn

Försäkrade under verksamhetstid.

- Elever i komvux (skoltid)

- Kontaktpersoner, personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsträning, praktik, sysselsättningsprogram

- Omsorgstagare enl. LSS

Försäkringen inkluderar även personer som inte är inskrivna i nordisk försäkringskassa och/eller som saknar svenskt personnummer (t.ex. ensamkommande flyktingbarn, utländska studenter och/eller asylsökande som omfattas av de försäkrade kategorierna).

Försäkringen gäller primärt i förhållande till eventuell annan försäkring (privat försäkring eller kommunens

ansvarsförsäkring) och hänvisning ska således inte göras till annan försäkring.

Skadeanmälning sker i första hand via Protectors hemsida, www.protectorforsakring.se.

Skadeanmälan kan också göras per telefon, tel: +46 (0)8-410 637 00.

Försäkringen omfattar:

Värdesäkrade kapitalbelopp om 15/30 basbelopp.
- Ersättning vid dödsfall p.g.a. olycksfall med 1 basbelopp.
- Ersättning vid dödsfall oavsett orsak fr.o.m. 1 månads ålder t.o.m. 25 års ålder.
- Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader även utom Norden.
- Försäkringen gäller för medicinsk såväl som ekonomisk invaliditet.
- Skadade personliga Tillhörigheter inklusive glasögon. Med "personliga Tillhörigheter" avses inte mobiltelefon, surfplatta, bärbar
dator eller annan liknande elektronisk utrustning.
- Skydd vid sveda och värk. Karenstid är 30 dagar.
- Skydd för klart framträdande ärr och andra utseendemässiga skadeföljder/kosmetiska defekter.
- Skydd för bestående värk, förlust av inre organ och sinnesfunkon inkluderas inom ramen för medicinsk invaliditet.
- Smitta av HIV-virus och hepatit, som drabbar försäkrad under utbildning, praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m.
Försäkringsbelopp 5 basbelopp, att utbetalas som ett engångsbelopp när skada har fastställts.
- Försäkringen är giltig t.o.m. 1/9 det år som eleverna går ut grund- respektive gymnasieskola.
Försäkringen har inget undantag för:
- Skada i samband med sport, idrottsutövning eller riskfylld verksamhet.
- Skada i samband med alkohol- eller narkotikapåverkan avseende grund- eller gymnasieskoleelever.
Försäkringen omfattar vidare följande moment:
- Läkekostnader (nödvändiga och skäliga)
- Resekostnader (nödvändiga och skäliga)
- Tandskadekostnader (nödvändiga och skäliga)
- Kristerapi
- Tekniska hjälpmedel
- Rehabiliteringskostnader
Försäkringen omfattar olycksfallsskada enligt Högsta domstolens tolkning av rekvisiten ofrivillig, plötslig och yttre händelse i NJA
2006 s. 53 (mål nr. T 563-03).
Med olycksfall jämställs kroppsskada som har orsakats av:
- Solsting, värmeslag, fästingbett, drunkning eller förfrysning.
- Vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yttre händelse.
Försäkringen gäller utan övre åldersgräns.
Försäkringsbeloppet reduceras inte pga ålder före fyllda 60 år. Efter 60 år reduceras försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per
år.
Undantag i PS210 B pkt. 5.2.e utgår.
Undantag i PS210 B pkt. 5.1.g utgår.
Undantag i PS210 B pkt. 5.1.h utgår.

Försäkringen gäller utan övre åldersgräns.

Försäkringsbeloppet reduceras inte pga ålder före fyllda 60 år.

Efter 60 år reduceras försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år.


Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg