Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bergslagens Överförmyndarförvaltning

Kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) har en gemensam överförmyndarförvaltning och har sitt säte i Ljusnarsbergs kommun.

Vad är en god man?

God man är till för personer som på grund av sitt hälsotillstånd behöver stöd och hjälp med att ta hand om sin ekonomi eller hjälp med rättsliga frågor.

Gode mannens uppgift kan vara att bevaka den hjälpbehövandes rättigheter, förvalta hans eller hennes egendom och på andra sätt se till att den hjälpbehövande får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor. 

Former av godmanskap

  • God man av hälsoskäl — Godmanskap för personer som på grund av sin hälsa inte själva kan sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter. Godmanskapet beslutas av tingsrätten.
  • God man för ensamkommande flyktingbarn — Fungerar som tillfällig vårdnadshavare. God man utses av överförmyndarnämnden. Ansökan om god man görs av Migrationsverket och av kommunens socialnämnd.
  • God man i förmyndares ställe — Om förmyndaren inte kan utöva förmynderskapet kan god man utses tillfälligt. God man utses av överförmyndarnämnden.
  • God man vid motstridiga intressen — Används vid bland annat rättstvister och i de fall där en vuxen person och dennes gode man eller förvaltare har del i samma dödsbo. God man utses av överförmyndarnämnden.
  • God man för herrelösa fastigheter — Ett godmanskap för juridiska personer, vid behov av tvångsförvärv och förrättning av fastighetsbildning. God man utses av överförmyndarnämnden.

Vad är en förvaltare?

Förvaltare utses av tingsrätten till den som på grund av sjukdom, psykisk störning eller hälsotillstånd inte kan vårda sig själv eller sin egendom.

Förvaltaruppdraget kan begränsas till att gälla viss egendom eller egendom överstigande ett visst värde. Tingsrätten får också överlåta åt överförmyndarnämnden att närmare bestämma uppdragets omfattning.

Vad är en förmyndare?

En förälder har uppdraget som vårdnadshavare och förmyndare. Det innebär ett ansvar för barnets personliga respektive ekonomiska förhållanden. En förmyndare måste i vissa fall redovisa barnets ekonomi till överförmyndaren.

Mer information

Senast uppdaterad

Kontakt

Överförmyndarhandläggare
Ljusnarsbergs Kommun och Hällefors kommun
Petra Schollin
0580-804 23

Överförmyndarhandläggare
Nora Kommun
Annelie Jägerström
0580-805 36

Överförmyndarhandläggare

Lindesbergs kommun
Efternamn huvudmän: A-J
Emma Johansson
0580-804 21

Lindesbergs kommun
Efternamn huvudmän: K-Ö
Moa Marcus Lind
0580-804 20

Kontakt
overformyndarnamnden
@ljusnarsberg.se

Telefontid

Måndag-tisdag och torsdag
kl. 10.00-12.00

Vid akuta ärenden finns
Anders Andersson anträffbar
på 0580-805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg