Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Brottsförebyggande arbete

Det lokala trygghets- och brottsförebyggande arbetet i Ljusnarsbergs kommun samordnas av lokala BRÅ.

Lokala BRÅ är en samverkansgrupp som träffas 4 gånger per år.
I gruppen ingår:

 • Kommunstyrelsens ordförande (tillika ordförande i rådet)
 • Kommunstyrelsens förste vise ordförande
 • Oppositionsråd
 • Kommunchef
 • Skolchef
 • Socialchef
 • Fastighetschef
 • Rektorer
 • Chef individ – och familjeomsorg
 • Chef vårdcentralen
 • Chef lokalpolisområde Lindeberg
 • Kommunpolis
 • Folkhälsochef
 • Representant Svenska kyrkan

Det lokala trygghets- och brottsförebyggande arbetet sker i nära samverkan med och är en viktig pusselbit i kommunens folkhälsoarbete.

Arbetet utgår dels från en Samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polismyndigheten, i det här fallet lokalpolisområde Lindesberg (där ingår kommunerna Ljusnarsberg, Nora och Lindesberg) och dels från en lokalt framtagen plan för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Överenskommelsen kan omfatta både strategisk och praktisk samverkan, där syftet är minska brottsligheten och att öka tryggheten i kommunen.

Den lokala planen ska bygga på aktuell och relevant statistik samt de problembilder som tas fram av polis och kommun i samverkan. Planen ska stå för kunskapshöjande insatser till de kommunala verksamheterna samt politiken om hur ett lokalt brottsförebyggande arbete ska bedrivas.


Meddela otrygga platser

Med appen "Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen" kan du dygnet runt, året runt, på ett enkelt sätt, registrera om du upplever någon plats eller miljö som otrygg. Oavsett om det beror på bristande belysning, vegetation, mörka platser eller rädsla för att bli utsatt för brott.

OBS! Det gäller enbart upplevelse av otrygghet, ej akuta brottstillfällen.

Hämta appen

Du laddar ner appen genom att söka på Samhällsbyggnad Bergslagen på Google Play butik eller Apple Store

Samhällsbyggnad Bergslagen – Appar på Google Play Länk till annan webbplats.

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen i App Store (apple.com) Länk till annan webbplats.

Öppna appen, i den finns ett menyval gällande otrygghet, klicka sedan vidare enligt instruktioner.

Hur används mina uppgifter i appen?

Din registrering tas emot och tillsammans med andra inkomna synpunkter bedöms mängden och typen av upplevd otrygghet i kommunen. Uppgifterna används sen i kommunens och Polisens åtgärder i det brottsförebyggande arbetet.

BRÅ - som är de lokala brottsförebyggande rådet i varje kommun - har i uppdrag att samordna lokala insatser för att öka tryggheten och minska brottsligheten lokalt. En del i det arbetet är att använda aktuell lokal statistik. Uppgifterna som registreras i appen används även i det arbetet.

Mer information om appen

"Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen" kan du läsa på: Meddela fel och brister i den offentliga miljön - Ljusnarsbergs kommun Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun:

Berit Westergren, BRÅ - sammankallande och samordnare
berit.westergren@ljusnarsberg.se


Polisen

Stefan Toll, kommunpolis
stefan.toll@polisen.se


Viktiga telefonnummer

112 – nödsituationer

1177 – råd om sjukvård och hälsa

113 13 – information om olyckor och kriser

114 14 – Polisen vid icke-akuta händelser

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg