Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Medborgarförslag

Påverka den lokala politiken

Sedan den 1 maj 2003 har alla som är folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun möjlighet att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige, enskilt elller tillsammans med andra. Denna rätt gäller också för barn och ungdomar samt utländska medborgare utan kommunal rösträtt. Föreningar och liknande har inte förslagsrätt.

Rätten att lämna medborgarförslag har införts i syfte att stimulera till påverkan av den lokala politikens utformning. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet med undantag för myndighetsutövning mot enskild och sådant som inte kommunen har befogenhet att bestämma över. Det får inte ha ett rasistiskt eller odemokratiskt innehåll eller strida mot någon lag eller annan författning.

Hur gör jag?

Förslaget, som blir allmän och offentlig handling, skall innehålla namn och adress på förslagsställaren eller förslagsställarna och vara undertecknat. Det skall skickas till:

Ljusnarsbergs kommun, Kansliavdelningen
714 80 Kopparberg

Medborgarförslag kan även lämnas till kommunkontoret eller vid kommunfullmäktiges sammanträde. Det ska behandlas senast inom ett år.

Vad händer sedan?

När ett medborgarförslag kommit in till kommunen ska det första anmälas till kommunfullmäktige som beslutar vem som ska bereda medborgarförslaget, vanligtvis är detta kommunstyrelsen. Därefter utarbetar tjänstemän i kommunen förslag till yttrande med anledning av medborgarförslaget som via något av kommunens utskott behandlas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om ett förslag till yttrande som överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Den som lämnat in medborgarförslaget ska en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde få meddelande om tidpunkt för när medborgarförslaget ska behandlas av kommunfullmäktige samt få ta del av kommunstyrelsens förslag till yttrande. Förslagsställaren har även möjlighet att yttra sig på kommunfullmäktige när medborgarförslaget behandlas.

Ovanstående process innebär att det tar tid från det att medborgarförslaget lämnas in till att ett beslut tas i kommunfullmäktige med anledning av medborgarförslaget.

Om du är osäker på om ditt förslag bör formuleras som ett medborgarförslag, eller om förslaget kan ställas direkt till en verksamhet inom kommunen, går det alltid bra att kontakta kommunen och fråga.

Kontakta vår kanslichef om du vill veta mer.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg