Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Mentorer

Mentorer – ska hålla klassråd, titta på veckan och det som är aktuellt för veckan.

  • Föräldrar har tillgång till It´s Learning
  • Varje ämneslärare ansvarar för att registrera närvaro/frånvaro på Dexter i början av varje lektion.
  • Vid sen ankomst ansvarar ämnesläraren för att samtala med eleven om detta.
  • Elever och föräldrar har utsedd mentor
  • Mentorer ska hålla klassråd och går igenom det som är aktuellt. Alla klasser har en gemensam dagordning vid klassråd. Viktigt att informationen om vad som tagits upp under klassråden tas med till elevrådet.
  • Ledighetsansökningar lämnas till mentor som vid behov/längre ledighet lämnar ansökning vidare till rektor för beslut.
  • Observera att när ledighetsansökningar har inkommit ska man se över hur närvaron ser ut för eleven, om eleven har låg närvaro bör ledighet inte beviljas utifrån att det kan finnas en ökad risk för att eleven inte når sina kunskapsmål.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg