Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bygglov för ett växthus

Ett växthus kan kräva bygglov, anmälan eller vara helt fritt från bygglov och anmälan. Detta är beroende av storleken på växthuset och var det byggs.

Behöver jag bygglov?

Beroende på hur stort växthus du ska bygga och var du ska placera det så kan du behöva ansöka om bygglov.

Ett växthus tillhörande ett en- eller tvåbostadshus kan gå under lagstiftningen för attefallsåtgärder eller friggebod. Placeras det närmare tomtgränsen än 4,5 meter behövs ett medgivande av grannen.

Om växthuset är maximalt 15 kvadratmeter och maximalt 3 meter högt kan det i vissa fall räknas som en friggebod. Då behöver du varken ansöka om startbesked eller om bygglov.

Om växthuset är maximalt 30 kvadratmeter och maximalt 4 meter högt kan det i vissa fall räknas som en attefallsåtgärd och då behövs en anmälan och ett beslut om startbesked för att få börja bygga.

Om växthuset inte faller in under dessa bygglovsbefrielser kräver växthuset bygglov.

Växthus utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse

Du behöver inte ansöka om bygglov eller göra en anmälan om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus och följande punkter är uppfyllda:

  • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför en sammanhållen bebyggelse.
  • Växthuset dominerar inte över huvudbyggnaden.
  • Växthuset är fristående.
  • Du placerar växthuset i direkt närhet till en- eller tvåbostadshuset.
  • Du placerar växthuset minst 4,5 meter från tomtgränsen. Närmare tomtgräns krävs medgivande av granne.
  • Det finns inga områdesbestämmelser som kräver bygglov för ditt växthus.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Vad betyder sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader med 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Innan du ansöker

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Det gör du enklast genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation.

Beställ en nybyggnadskarta Länk till annan webbplats.

Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. I de flesta fall behöver du inte en kontrollansvarig för ett växthus.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan eller anmälan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Ibland kan fler handlingar krävas.

Vad kostar det?

Kostnader för bygglov

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

10 100 kr


Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 120 kr


Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

15 150 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

17 170 kr


Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg