Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Flyttning och uppställning av fordon

Fordon som är felaktigt uppställda stör ordningen, samt påverkar säkerheten i trafiken och miljön. Efter beslut av Trafikverket, polismyndigheten eller kommunen får de flyttas från platsen. ​Anmäla flytt av fordon ​Har du upptäckt ett fordon som står olämpligt eller påverkar miljön? Du kan då göra en anmälan. Skicka följande information till samhallsbyggnad@lindesberg.se Fordonets position, antingen som koordinater eller på en karta. Registreringsnummer. En bild av fordonet, om möjligt. Fordonsägarens ansvar Det är ägaren som har ansvaret att ta bort ett fordon som av någon anledning inte går att använda och står på olämpligt ställe. Trafikverkets ansvar På det statliga vägnätet har Trafikverket rätt att flytta felparkerade och övergivna fordon. Till det statliga vägnätet räknas allmänna vägar utanför tätort och parkeringsfickor längs dessa. Kommunens ansvar Kommunerna har möjlighet att flytta på fordon på det kommunala gatunätet samt på tomtmark inom tätbebyggt område. Beslut om flytt av fordon i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora tas av trafikenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Motiv för flytt av fordon Fordonet är trafikfarligt placerat eller fel parkerad under längre tid än sju dygn på gata eller allmän plats. Fordonet står i naturen, på park- eller annat grönområde. Fordonet är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen. Fordonet står uppställt så att fara för trafikolyckor uppstår eller att fordonet är ett hinder i trafiken. Vad händer med fordonet vid flytt Fordonet får en röd lapp på rutan som upplyser om att fordonet kommer omhändertas om det inte flyttas. Vid trafikfarlig uppställning av fordon eller allvarligt hinder i trafiken flyttas fordonet en bit bort och ges en grön lapp på vindrutan som talar om att fordonet flyttats och varför. Flytten anmäls också till polisen. Vid omhändertagande av fordon förvarar vi det på kommunens uppställningsplats i tre månader. När fordonet omhändertas för förvaring skickas ett meddelande till fordonsägaren. Om fordonsägaren inte hör av sig säljs bilen när tiden gått ut. Om fordonet vid en besiktning bedöms som ett fordonsvrak, det vill säga ha ringa värde, vara i dåligt skick samt vara övergivet, så har kommunen möjlighet att med hjälp av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, samt med hjälp av förordningen (1982:198) besluta om att fordonet ska omhändertas och skrotas omedelbart. Har ett fordon flyttats till uppställningsplats eller bilskrot, kungörs detta på digitala anslagstavlan i tre månader. Det är alltid ägaren till fordonet som är betalningsansvarig för de kostnader som uppstår vid flyttning på allmän platsmark samt uppställning och eventuell skrotning av fordonet. Felaktigt parkerat fordon på din tomtmark Har ett fordon felaktigt parkerats på din tomtmark kan du vända dig till din kommun för handräckning. Det är viktigt att du som markägare själv försöker uppmana fordonsägaren att flytta sitt fordon. Alla kostnader som uppkommer för flyttning och eventuell uppställning av fordonet faktureras beställaren/tomtmarksägaren. Uppställning av fordon Det är viktigt att se till att omgivningen inte skadas när man ställer upp fordon. Vid uppställning av bilar och andra fordon finns en risk att fordonen läcker och sprider föroreningar t.ex. bensin, batterisyra med mera. Om du har din bil uppställd en längre tid bör den därför hållas under löpande uppsikt. De fordon som ställs upp bör vara i bra skick, d.v.s. inte i skrotningsskick. För att minska riskerna för skador på miljön bör antal fordon som ställs upp inte vara för många. Bilar som är i skrotningsskick bör snarast möjligt lämnas iväg för skrotning. Uppställning av bilar och upplag av bildelar kan också leda till att tomten anses ovårdad. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Akuta ärenden utanför telefontid 019-14 76 42 Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg   Text

Senast uppdaterad

Kontakt

0581-55 00 40 Länk till annan webbplats.

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg