Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Gräva osch schakta - tillstånd

Alla som ska utföra någon form av grävarbete som berör en gata, väg, gång- och cykelbana eller grönyta måste göra en anmälan om detta. Regler och anvisningar Alla ingrepp i kommunal mark i våra medlemskommuner kräver ett grävtillstånd, som ska sökas innan arbetet påbörjas. Ansökan ska göras av den som låter utföra arbetet, oftast ledningsägaren. Den som ska utföra arbeten som på något väsentligt sätt kan påverka naturmiljön har en skyldighet att anmäla detta till rätt myndighet. För regelverk kring arbetets utförande se Schaktanvisningar. Då arbetet är klart ska blanketten Färdiganmälan fyllas i och skickas till Samhällsbyggnad Bergslagen. Utföraren ansvarar för underhåll av schaktet en månad från det datum som färdiganmälan kommit in till förbundet, därefter tar Samhällsbyggnad Bergslagen över ansvaret. Säker miljö vid vägarbeten Vid arbete på kommunala vägar ska SKL:s publikation Handbok Arbete på väg följas. Samråd Innan grävning påbörjas ska berörda ledningsägare kontaktas för samråd. Samråd syftar till att ledningsägare ska kunna ge anvisningar över hur arbetet bör utföras så att inga ledningar skadas. Använd gärna webbplatsen ledningskollen.se Trafikanordningsplan Vid intrång i Gatumark ska alltid en trafikanordningsplan upprättas. För företag eller förvaltning som utför flera grävningar i kommunal gatumark kan det räcka med en generell trafikanordningsplan som gäller vid alla likartade arbeten. Fordrar arbetet en trafikinskränkning (avstängd gata eller parkering, trafikdirigering eller liknande) krävs alltid en tillfällig trafikföreskrift som måste beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Det kan exempelvis röra sig om att tillfälligt häva parkeringsplatser, nedsättning av hastighet eller införande av stoppförbud. Grävtillstånd Fyll i ansökan om grävtillstånd, bifoga trafikanordningsplan (om så krävs) och en kartskiss skala 1:200 där arbetsplatsen är tydligt markerad. Viktigt att tänka på För medvetet utelämnande eller försumlighet att ansöka om grävtillstånd eller återställning kan Samhällsbyggnad Bergslagen ta ut en särskild avgift för merarbetet. Anmälan Använd blanketten "Ansökan om grävtillstånd". Blanketten ska finnas hos Samhällsbyggnad Bergslagen minst 15 arbetsdagar innan arbetet beräknas att påbörjas. Färdiganmälan Använd blanketten "Färdiganmälan - asfaltering, stensättning med mera". Relaterade e-tjänster Ansökan om grävtillstånd Färdiganmälan - asfaltering, stensättning med mera Trafikanordningsplan Relaterad information ledningskollen.se Arbete på väg Bestämmelser för grävning i kommunalägd mark Principsektion - VA Skydda träden vid arbeten Polisen Vägledning säker avfallshantering och hantering av jordmassor på Naturvårdsverkets webbplats Artdatabanken Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 Mejla servicecenter@sb-bergslagen.se Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg