Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sekretess

Sekretess gäller vid besök hos individ- och familjeomsorgen.
Det betyder att vi som jobbar inom individ- och familjeomsorgen, har tystnadsplikt och det innebär:

  • att vi inte får berätta för någon som inte arbetar i ärendet, om sådant som rör den enskildas personliga förhållanden.
  • att vi har också handlingssekretess, vilket innebär att vi inte får lämna ut uppgifter skriftligt.
  • att vi enligt lag är skyldig lämna vissa uppgifter till andra myndigheter. Det kan till exempel vara om domstol begär utredning eller yttrande.

Vid situationer när t.ex. barn far illa eller om någon är sjuk och inte själv kan söka hjälp, kan vi lämna ut uppgifter om en enskild, trots sekretess. Innan det sker måste vi dock bedöma om det är skadligt för den enskilde att uppgifterna lämnas ut.

Den enskilda kan alltid medge att sekretessen bryts, om det rör ens egna personliga förhållanden. Den enskilde har alltid rätt att läsa sina egna handlingar.

Familjerådgivningen har en strängare sekretess. De får aldrig lämna ut några uppgifter, annat än när barn misstänkts fara illa i hemmet.

Information

Sträng sekretess gäller inom hälso- och sjukvård och socialtjänst för uppgifter om en enskilds personliga förhållande. Det innebär att uppgifter inte får röjas om det inte står klart att de kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men (Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 25 kap.1§ och 26 kap. 1§). All personal och även studerande som genomför verksamhetsförlagd utbildning har sekretess enligt denna stränga sekretess.

Sekretessbrytande bestämmelse

En sekretessbrytande bestämmelse såsom den enskildes samtycke, innebär att uppgifter kan utväxlas mellan olika myndigheter eller verksamhetsgrenar.

Sekretessbrytande bestämmelser och undantag från sekretessen finns i OSL 10kap. och 12kap. Dessa bestämmelser handlar bland annat om samtycke, nödvändigt utlämnande, partsinsyn, förhindrande eller avbrytande av vissa brott och att uppgift lämnas till en annan myndighet om uppgiftsskyldigheten följer av lag eller förordning. Det sistnämnda innebär exempelvis att tillsynsmyndigheter har rätt att få journaluppgifter utlämnade.

Inre sekretess

Med inre sekretess menas att uppgifter innanför en sekretessgräns som omfattas av sekretess bara får lämnas mellan olika professioner i den utsträckning som behövs för ett ärendes handläggning eller verksamhetens bedrivande. Den personal som deltar i vården/omvårdnaden kring en patient/kund har rätt att ta del av de journalanteckningar som behövs för att kunna ge en god och säker vård/omvårdnad. Personal som inte deltar i arbetet kring patienten/kunden får inte utan samtycke läsa i journalen eller på annat sätt ta del av sekretessbelagd information även om tillgänglighet och möjlighet finns. I den datoriserade journalen loggas alla personaktiviteter.

Förtydligande gällande hälso- och sjukvården

Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han/hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården (4 kap. 1§ PdL).

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg