Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bidrag till begravning

Att tänka på

När en person avlider ska det ske en bouppteckning. Om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnaden kan en bouppteckning ersättas med en dödsboanmälan.
Dödsboanmälan görs av kommunen och är kostnadsfri.

Om den avlidne efterlämnar fast egendom ska en bouppteckning göras. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

Om dödsboet inte har tillräckliga tillgångar för att kunna betala begravningskostnader kan man ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningen av individ- och familjeomsorgen.

Tillgångarna i dödsboet, som till exempel försäkringar, bankmedel och värdet av det bohag som kan säljas, ska i första hand användas till att täcka begravningskostnaderna. Dödsboets rätt till bistånd bedöms i de flesta fall enbart utifrån dödsboets tillgångar.

För att kunna få bistånd till begravningskostnader är det viktig att vänta med att betala alla räkningar till dess dödsboets ekonomi är klarlagd vid en bouppteckning eller en dödsboanmälan. Alla kontanter och konton ska frysas i samband med dödsfall. Meddela eventuella fordringsägare att betalningen kan bli fördröjd på grund av dödsfall. Om den avlidne har bankkonton ska banken meddelas så att eventuella autogirouppdrag stoppas.

Inget i den avlidnes hem får avyttras innan en kontakt tagits med socialförvaltningen.

Hur stort bidrag kan man få?

Kommunens högsta godtagbara kostnad för begravning är 50 % av årets prisbasbelopp.

Undantag

Bistånd till begravningskostnader beviljas inte:

  • om efterlevande make har enskild egendom som väl räcker till begravningskostnaderna
  • när den avlidne givit bort tillgångar till dödsbodelägare eller låtit dem köpa egendom förmånligt strax före dödsfallet.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs hos individ- och familjeomsorgen.

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun
0580-805 00
kommun@ljusnarsberg.se

 

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg