Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kommunrevision

Revisorer

För att på fullmäktiges uppdrag granska att kommunstyrelsen och nämnderna fullgör sina uppgifter har fullmäktige utsett nedanstående personer att vara revisorer 2022-2026:


RevisorerMaria Lönnberg, Ordförande


Henk Biljoo, Vice ordförade


Thomas Gustavsson


Anna-Lena Danielsson


Pirjo Nilsson


Lars-Åke Martinsson


Samtliga revisorer svarar samfällt för granskningsarbetet och redogörelsen till fullmäktige av resultatet.

Vad innebär det att vara revisor?

Att vara revisor i kommunen är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet årligen granska den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna har en fortgående kommunikation med fullmäktige och de nämnder som granskas.

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om kommunstyrelse, nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda fullgör sitt uppdrag från fullmäktige.

I revisorernas uppdrag ingår inte att granska de beslut som fullmäktige fattar.

Ansvarsprövning

Revisorernas arbete utmynnar i en ansvarsprövning utifrån vilken revisorerna bedömer frågan om tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda.

Resultaten av revisorernas granskningar lämnas kontinuerligt till dem som granskas och sammanfattas i revisionsberättelsen som varje år överlämnas till kommunfullmäktige inför deras prövning och beslut i ansvarsfrågan.

Lekmannarevisor och yrkesrevisorer

Ur kretsen kommunens revisorer utser fullmäktige en lekmannarevisor eller en revisor vars uppgift är att årligen granska den verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen. Detta innebär att det finns ett personsamband för granskning av all kommunal verksamhet, oavsett driftform (samordnad revision).

Yrkesrevisorerna i aktiebolagen utses av bolagsstämman.

Fullmäktige beslutar om revisorernas budget.

Revisorerna biträds i det praktiska revisionsarbetet av sakkunniga som de själva utser. Både revisorerna och de sakkunniga som anlitas ska vara formellt och sakligt oberoende i förhållande till den verksamhet som granskas.

Kontakta revisionen

Genom nedanstående formulär kan du kontakta revisorernas ordförande Maria Lönnberg.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg