Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun

Kommunen tar fram en översiktsplan för att visa den önskade inriktning för mark- och vattenanvändningen i hela kommunen ur ett långsiktigt perspektiv.

Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun

Översiktsplanen har flera viktiga syften. Den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Tidshorisonten för den nu aktuella översiktsplanen sträcker sig fram till år 2030.

Planeringsstrategi

Den 1 april 2020 ändrades i 3 kapitlet Plan- och bygglagen. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. I detta blir planeringsstrategin det centrala nya verktyget. Planeringsstrategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val och Ljusnarsbergs kommun antog en planeringsstrategi 15:e februari 2024.

I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta arbete med översiktsplanering.

Kommunen ska även bedöma i vilken utsträckning planerna är aktuella. Bedömningar görs även för fördjupningar, tematiska tillägg samt styrdokument som är av relevans för översiktsplanearbetet.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt skäl vid bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från strandskyddet avser ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § MB.

Relaterad information

Översiktsplan - PBL Kunskapsbanken på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad

Kontakt

0581-55 00 40 Länk till annan webbplats.

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg