Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Träd i tätorten

Träd i tätorten är av stort värde på många sätt. Träd bidrar t.ex. till en hälsosammare livsmiljö genom att förbättra luftkvaliteten, skydda mot vind och dämpa buller. De ger också skugga heta dagar och skönhetsupplevelser i vår vardag.

Träd i stads- och gatumiljö

Träd lever under tuffa förhållanden i stads- och gatumiljön. Rotutrymmet är begränsat samtidigt som träden kan råka ut för skador vid grävarbeten, påkörningar och av sjukdomar. Därför måste träden vårdas med stor omsorg.

Träden beskärs vid lämplig tidpunkt.

Gamla träd är extra värdefulla

Gamla träd är extra värdefulla då de blir hemvist för många arter av lavar, mossor, svampar och insekter. Här kan också fåglar och fladdermöss hitta föda och boplats. Gamla träd ger karaktär till staden eller landskapet och ger oss en koppling tillbaka i historien.

Gamla träd är viktigare än man kan tro. I skogslandskapet råder brist på gamla träd och i stadens parker, alléer och på kyrkogårdar, kan de fortfarande finnas kvar. För att förlänga trädens livslängd kan vissa träd behöva stagas upp eller beskäras.

Ett stort friskt träd är nästan oersättligt. Ett nyplanterat träd behöver ca 50 år på sig innan det når samma storlek och effekt som ett stort träd. Därför tänker vi efter mycket noga innan vi fäller ett park- eller gatuträd.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg