Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Fälla träd

Träd är mycket värdefulla på många sätt t.ex. biologiskt, kulturhistoriskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt. Ett gammalt träd tar mycket lång tid att ersätta. Därför tänker vi efter mycket noga innan vi fäller ett park- eller gatuträd.

Vi är generellt sett mycket restriktiva med att fälla friska träd även om de skuggar, fäller sina löv på angränsande tomtmark eller skymmer utsikten.

Jag vill ta ner ett träd på kommunens mark, hur går jag tillväga?

Skicka in en felanmälan via vår e-tjänst: Felanmälan för grönytor, parker, badplatser Länk till annan webbplats.

Beskriv vilka träd du önskar få nedtagna, deras placering och skälet till önskemålet.

Parkavdelningen kommer därefter att göra en utredning om förfrågan kan bifallas. Vid bifall kan det bli nödvändigt att ta ut en kostnad för utfört arbete.

Om du fäller träd på kommunal mark utan parkavdelningens godkännande klassas det som egenmäktigt förfarande och polisanmäls.

Kriterier för bedömning

Det måste finnas goda skäl för att fälla träd. När vi utreder din ansökan tittar vi på följande kriterier.

  • Är trädet farligt för husägaren/allmänheten eller finns det risk för stormskador?
  • Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål?
  • Trädens/vegetationens betydelse för området som helhet?
  • Trädens/vegetationens betydelse för trygghet?
  • Hur påverkar en fällning undervegetationen? Kommer det uppstå problem på grund av tillväxt av sly?
  • Är trädet skyddsvärt?

Virke, ved och ris på kommunens mark

Ris och virke som parkavdelningen har fällt eller låtit fälla, hämtas, körs ut samt säljs eller flisas och säljs, på uppdrag av kommunen.

Det är inte tillåtet att ta ved eller virke från kommunens mark, inte från

  • nyligen fällda träd
  • stående friska träd
  • sjuka träd
  • träd som fallit själv.

Att ta ved eller virke utan lov är stöld.

Risk för att träd ska falla

Om du misstänker att det finns risk för att träd kan falla ned och skada någon eller något. Gör en felanmälan via vår e-tjänst: Felanmälan för grönytor, parker, badplatser Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg