Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Spridning av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är framtagna för att vara giftiga. Spridning av bekämpningsmedel ska därför göras med försiktighet så att människors hälsa inte skadas och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Anmälan Skriftlig anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen måste göras av den som yrkesmässigt avser att sprida växtskyddsmedel på banvall område större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (gäller inte åkermark) vägområden (för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat). Anmälan ska göras senast fyra veckor före spridningen. Tillstånd Tillstånd från nämnden krävs för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel på tomtmark för flerfamiljshus inom vattenskyddsområde på gårdar till skolor och förskolor på lekplatser som allmänheten har tillträde till i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde vid planerings- och anläggningsarbeten inom idrotts- och fritidsanläggningar på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material. Anmälan eller ansökan om tillstånd ska skickas in till nämnden i god tid innan spridningstillfället. Informationsspridning till allmänheten Den som ska sprida bekämpningsmedel på område där allmänheten får färdas fritt ska informera om det på väl synliga anslag. På anslagen ska bland annat finnas beskrivning av spridningsområdet tidpunkt för spridningen syftet med spridningen vilket medel som ska användas metod för spridning namn och telefonnummer till den som ska utföra arbetet. Förbud Det är förbjudet att sprida växtskyddsmedel i beteshagar och på ängsmarker. Spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområde I ett vattenskyddsområde är ibland miljökraven strängare än annan gällande lagstiftning. Spridning av bekämpningsmedel kan vara helt förbjudet. Information om vad som gäller för ett särskilt område finns på Länsstyrelsens webbplats om vattenskyddsområden. Behörighet vid yrkesmässig användning Den som ska använda växtskyddsmedel som klassas som 1L och 2L måste ha genomgått en behörighetsutbildning. Behörigheten gäller i fem år. Utbildningar anordnas av Länsstyrelsen, som också lämnar behörighet. Relaterade e-tjänster Anmäl eller ansök om användning av bekämpningsmedel Relaterad information Spridning av växtskyddsmedel, vägledning på Naturvårdsverkets webbplats Spridning av biocidprodukter, vägledning på Naturvårdsverkets webbplats Vattenskyddsområden på Länsstyrelsens webbplats Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Senast uppdaterad

Kontakt

Samhällsbyggnad Bergslagen, servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg