Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bygglov för att ändra fasad, färg och fasadbeklädnad

Du behöver bygglov om du ska byta färg eller material på fasaden, byta taktäckningsmaterial eller ändra något annat som avsevärt påverkar byggnadens utseende. När du ändrar en byggnad behöver du göra det varsamt för att ta tillvara på byggnadens värden och kvaliteter.

Behöver jag bygglov?

Du behöver bygglov om du ska byta fasadfärg, fasadmaterial, taktäckningsmaterial eller om ändringen på annat sätt avsevärt påverkar byggnadens utseende. Det kan till exempel handla om att flytta ett fönster, en dörr, sätta igen eller öppna nya dörrar i fasaden.

För en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader behöver du inte lov om förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. I en detaljplan kan det dock finnas bestämmelser om färg eller material på fasader som måste följas.

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte bygglov för fasadändringar, men alla ändringar av en byggnad ska göras varsamt för att ta tillvara på byggnadens värden och kvaliteter.

Även om din fasadändring inte behöver bygglov så kan du behöva göra en anmälan. Det kan vara om fasadändringen innebär väsentliga ändringar i till exempel brandskydd eller om konstruktionen av bärande delar berörs. Tänk på att du behöver ett startbesked innan åtgärden får påbörjas även vid en anmälan.

Bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser

I detaljplanen för din fastighet kan det finnas bestämmelser som anger vilken färg eller vilket material du ska använda.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Innan du ansöker

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. Det innebär att du behöver se till att utseende, material och färg stämmer med byggnadens ålder, utseende och karaktär.

En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Det gör du enklast genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation.

Beställ en nybyggnadskarta Länk till annan webbplats.

Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Du behöver inte en kontrollansvarig för att ändra fasaden.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Vad kostar det?

Kostnad bygglov

Ändring, fasader utan tekniskt samråd


Planenligt:

8 080 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

10 100 kr

Ändring, fasader med tekniskt samråd


Planenligt:

13 130 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

15 150 kr

Fasadändring på andra byggnader än en- och tvåbostadshus utan tekniskt samråd

 

Planenligt:

8 080 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

10 100 kr

Fasadändring på andra byggnader än en- och tvåbostadshus med tekniskt samråd

 

Planenligt:

14 140 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

16 160 kr

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Avgifter och taxor för alla typer av bygglov.pdf Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg