Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Särskilda skäl för dispens Vid stränderna till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. Det betyder att du inte får uppföra eller bygga till någon byggnad eller anläggning vid stranden. Du får inte heller göra något annat som försämrar för allmänheten att ta sig fram eller som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Strandskyddsområdet omfattar generellt land och vatten inom 100 meter från strandlinjen, men kan sträckas ut till 300 meter. I våra fyra kommuner, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, gäller 100 meter. Du kan få dispens från strandskydd, men för det krävs särskilda skäl. Byggnation i anslutning till strandskyddat område Tillkommande tomtplats (bortom 100-meter) får inte inkräkta på det strandskyddade området, lämplig placering av tillkommande bebyggelse utreds i förhandsbesked. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Vad gäller strandskyddet? Taxa för bygglov och strandskyddsdispens 2020 Relaterade e-tjänster Ansöka om dispens från strandskydd

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider