Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Marklov

Information om vad som gäller när du ändrar marknivån i ett detaljplanelagt område. När behövs marklov inom detaljplanerat område? Marklov behövs för schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge mer än 0,5 meter inom område med detaljplan. Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering i ett sådant område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser. Frivillig ansökan om marklov Även om marklov inte krävs för en åtgärd så har man rätt att få en ansökan prövad om man vill det. En frivillig ansökan kan man göra för att få ett skriftligt bevis på att åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Information om marklov När du behöver marklov Taxa för bygglov och strandskyddsdispens 2020 Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider