Digital Anslagstavla

 • Offentligt sammanträde i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  Fredag den 10 december 09.00. Allmänheten är välkomna att ta del av sammanträdet digitalt när direktionen beslutar om budget för 2022.

  Sammanträdet sänds digitalt via Microsoft Teams.Anmäl dig via e-post till: marie.bergsten@sbbergslagen.seHär kan du ta del av kallelsen och budgeten.Länkar till dem när jag får dem..Om Samhällsbyggnadsförbundet BergslagenSamhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är bland annat ett tekniskt kommunalförbund som arbetar inom områdena Gata/Trafik, Park/Skog/Naturvård, Idrott, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Återvinning. Förbundet är ett samarbete mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. Det startade 2003 och har idag ca 170 anställda. Huvudkontoret ligger i Pershyttan utanför Nora.Här kan du ta del av kallelsen och budgeten. Länk till annan webbplats.Kallelse Pdf, 29.1 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.Budget 2022 Länk till annan webbplats.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsen, 2021-11-24

  Protokoll är tillkännagivet 2021-12-02 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2021-12-02
  • till och med den 2021-12-27

  Länk till handling Länk till annan webbplats.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice  Tillkännagivande av justerat protokoll från Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, 2021-11-12

  Protokoll är tillkännagivet 2020-11-30 och finns förvarat på Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2021-11-30
  • till och med den 2021-12-22
  Länk till handling Pdf, 840.8 kB. (Pdf, 840.8 kB)
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bergslagens överförmyndarnämnd (sekretess), 2021-11-17

  Protokoll är tillkännagivet 2021-11-25 och finns förvarat på kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2021-11-25
  • till och med den 2021-12-20

  Länk till handling Pdf, 604.7 kB. (Pdf, 604.7 kB)

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bergslagens överförmyndarnämnd, 2021-11-17

  Protokoll är tillkännagivet 2021-11-25 och finns förvarat på kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2021-11-25
  • till och med den 2021-12-20

  Länk till handling Pdf, 604.7 kB. (Pdf, 604.7 kB)

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Allmänna utskottet, 2021-11-10

  Protokoll är tillkännagivet 2021-11-19 och finns förvarat på kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2021-11-19
  • till och med den 2021-12-14 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunfullmäktige, 2021-11-11

  Protokoll är tillkännagivet 2021-11-18 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2021-11-18
  • till och med den 2021-12-13

  Länk till handling Länk till annan webbplats.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  Tillkännagivande av justerat protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, 2021-11-10

  Protokoll är tillkännagivet 2021-11-18 och finns förvarat på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lindesbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2021-11-18
  • till och med den 2021-12-09
   Länk till handling Pdf, 355.6 kB. (Pdf, 355.6 kB)

 • UNDERRÄTTELSE - BESLUT OM ANTAGANDE AV DETALJPLAN  Detaljplan för Smaragden 1 m fl, Ljusnarsbergs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen vill informera om att rubricerad detaljplan antagits av Samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-10.Antagandebeslutet har 2021-11-18 tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Tiden för överklagande är tre veckor från det att kommunen tillkännagett beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla.

  Antagandehandlingen finns att läsa på: www.ljusnarsberg.se/pagaendeplanarbeten Länk till annan webbplats.
   Hur man överklagar: Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt. Överklagandet ska skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg eller via e-post till info@sb-bergslagen.seFör att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen senast tre veckor från den dag då beslutet anslogs.Överklagandet måste innehålla:
  • Vilket beslut som överklagas, namn på detaljplan samt ange ärendets diarienummer S-2020-191.
  • Varför du tycker att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha.
  • Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.
  • Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
  • Underskrift (namnteckning)

  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen gör en bedömning om skrivelsen med överklagandet kommit in i rätt tid och skickar ärendet vidare till mark- och miljödomstolen som beslutar om överklagandet.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 18 november 2021
  • till och med den 13 december 2021

  Länk till handling Pdf, 939 kB. (Pdf, 939 kB)

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bildnings- och sociala utskottet, 2021-11-09

  Protokoll är tillkännagivet 2021-11-18 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2021-11-18
  • till och med den 2021-12-13

  Länk till handling Pdf, 563.1 kB. (Pdf, 563.1 kB)

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bildnings- och sociala utskottet (sekretess), 2021-11-09

  Protokoll är tillkännagivet 2021-11-18 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2021-11-18
  • till och med den 2021-12-13

  Länk till handling Pdf, 563.1 kB. (Pdf, 563.1 kB)

 • Meddelande om granskning av detaljplan  Detaljplan för Smaragden 1 m. fl. Ljusnarsbergs kommun

  Granskningstid mellan 17 februari och 3 mars 2021
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavlaLänk till handlingSynpunkter på förslaget skickas till info@sb-bergslagen.se eller Stadsbyggnadskontoret,
  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  Ange "Dnr S-2020-191".
 • MEDDELANDE OM ANTAGANDE AV DETALJPLAN  Beslut om antagande av detaljplan - Detaljplan för Nya vägen 15:1 m.fl. (Kopparbergs bryggeri) i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen vill informera om att rubricerad detaljplan godkänts och antagits av Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-16.
  Bevis om anslag
  Antagandebeslutet har 2020-12-17 tillkännagetts på kommunens anslagstavla.
  Länk till handling  Länk till annan webbplats.
   Länk till protokollsutdrag Länk till annan webbplats.

Så överklagar du

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att det är skillnad på

 • om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning)
 • om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Vem kan överklaga?
Alla som är medlemmar i kommunen (den som är folkbokförd här, äger en fastighet i kommunen eller är taxerad till inkomstskatt i kommunen) kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet har anslagits (information om att protokollet är klart) på kommunens officiella anslagstavla. Överklagan måste vara skriftlig och underskriven och den som klagar ska ange vilket beslut det är som överklagas.

Förvaltningsrättens prövning
Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

 • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
 • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs, så är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Reglerna finns i kommunallagen
Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt (alltså inte om det är ett lämpligt beslut).