Digital Anslagstavla

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  Tillkännagivande av justerat protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, 2020-11-11

  Protokoll är tillkännagivet 2020-11-19 och finns förvarat hos Samhällsbyggnadsnämnden, Lindesbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2020-11-19
  • till och med den 2020-12-09

  Länk till handlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunfullmäktige, 2020-11-12

  Protokoll är tillkännagivet 2020-11-19 och finns förvarat på kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2020-11-19
  • till och med den 2020-12-15

  Länk till protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Samrådsremiss  Detaljplan för nya vägen 15:1 M.FL. (Kopparbergs Bryggeri) i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun

  Samrådstid 6 april - 24 november 2020 Här kan du läsa samrådsremissen i sin helhet.PDFSynpunkter på förslaget sändes till info@sb-bergslagen.se eller Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Ange Dnr: S-2016-736.
 • KUNGÖRELSE OM SAMRÅD  Detaljplan för Smaragden 1 m.fl. i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun

  Rubricerad detaljplan kommer att ställas ut inför samråd, på grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt på www.ljusnarsberg.se/pagaendeplanarbetenlänk till annan webbplats. Planområdet ligger nordväst om Kopparberg i anslutning till Malmvägen.
  Syftet med planläggningen är att omvandla användningen av Smaragden 1 från allmänt ändamål till bostäder och tillfällig vistelse. Detaljplanen syftar även till att ge de norra fastigheterna i planområdet större byggrätter än vad som idag tillåts i gällande detaljplan från 1979.

  Ytterligare handlingar eller upplysningar
  Ina Pettersson
  Planarkitekt
  Tel. 0581-810 67
  ina.pettersson@sb-bergslagen.se
  Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 16 november 2020
  • till och med den 7 december 2020
  Länk till Kungörelse

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsen, 2020-10-28

  Protokoll är tillkännagivet 2020-11-05 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2020-11-05
  • till och med den 2020-12-01

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bergslagens Överförmyndarnämnd, 2020-10-21 (Sekretess)

  Protokoll är tillkännagivet 2020-10-28 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 28-10-2020
  • till och med den 23-11-2020


 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bergslagens Överförmyndarnämnd, 2020-10-21

  Protokoll är tillkännagivet 2020-10-28 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 28-10-2020
  • till och med den 23-11-2020
  Länk till protokollPDF

Så överklagar du

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att det är skillnad på

 • om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning)
 • om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Vem kan överklaga?
Alla som är medlemmar i kommunen (den som är folkbokförd här, äger en fastighet i kommunen eller är taxerad till inkomstskatt i kommunen) kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet har anslagits (information om att protokollet är klart) på kommunens officiella anslagstavla. Överklagan måste vara skriftlig och underskriven och den som klagar ska ange vilket beslut det är som överklagas.

Förvaltningsrättens prövning
Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

 • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
 • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs, så är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Reglerna finns i kommunallagen
Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt (alltså inte om det är ett lämpligt beslut).