Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. När du kommer i kontakt med Ljusnarsbergs kommun eller Bergslagens överförmyndarnämnd vill vi att du ska veta hur och varför vi behandlar dina uppgifter.

En personuppgift är all information som går att knyta till dig som person och som på något sätt kan användas för att identifiera dig. Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, bilder, dataloggar och telefonloggar.

Vi samlar in och lagrar information när du till exempel skickar in en ansökan till oss. I samband med att du gör din ansökan framgår det hur vi kommer att använda dina personuppgifter.

Genomgående använder vi begreppet behandling. Det omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter: insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

I Ljusnarsberg är kommunstyrelsen och Bergslagens överförmyndarnämnd personuppgiftsansvariga för sina ansvarsområden. På den här sidan finns information om hur de behandlar dina personuppgifter.

Om du har frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta kommunen.

Information om hur Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen hanterar personuppgifter hittar du här: Behandling av personuppgifter - Lindesbergs kommun Länk till annan webbplats.

Information om hur Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice i Region Örebro län hanterar personuppgifter hittar du här: Hantering av personuppgifter (regionorebrolan.se) Länk till annan webbplats.

När du kontaktar oss kan dina personuppgifter komma att registreras i ett register. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende.

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma att bevaras för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Dina uppgifter kan komma att lämnas till andra om uppgifterna är en del av en allmän handling som är offentlig.

Om du har skyddade personuppgifter

Skyddade personuppgifter blir inte sekretessmarkerade i våra e-tjänster och formulär. Om du har skyddad identitet ska du därför inte använda dem. Kontakta i stället Ljusnarsbergs kommun, 0580-805 00, för att få hjälp med ditt ärende.

E-post och sociala medier

Tänk på att inte skicka känsliga information till oss via e-post och sociala medier eftersom det inte är ett säkert sätt att överföra information på. Känsliga personuppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och politiska åsikter, hälsotillstånd eller medlemskap i fackförening. Tänk även på att inte skicka till exempel personnummer, information om personliga förhållanden och sekretessbelagd information via e-post.

Det finns sex rättsliga grunder för behandling av personuppgifter. De vanligaste grunderna för oss som kommun är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse samt rättslig förpliktelse. I vissa fall förekommer även samtycke.

Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse

Vi måste behandla personuppgifter för att kunna utföra myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Det kan gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag, eller att du ställer en fråga som du vill få svar på. Dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Rättslig förpliktelse

Det finns lagar eller regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet. Dataskyddsförordningen artikel 6.1c.

Samtycke

Du har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen genom att ge ditt samtycke. När det krävs samtycke lämnar du det vid varje enskild tjänst där det är aktuellt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Dataskyddsförordningen artikel 6.1a.

Varje enskild person äger sina egna personuppgifter, därför har du som enskild vissa rättigheter som vi är skyldiga att iaktta under vissa omständigheter. Du har rätt att veta hur vi som kommun hanterar dina personuppgifter. Vilka rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen.

Rätt till tillgång, registerutdrag

Du har rätt att få information om, och ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Det kallas registerutdrag. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål kommer du få meddelanden om det.
Beställ registerutdrag_Ljusnarsbergs kommun Pdf, 246 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om hur du beställer registerutdrag från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen eller Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen hittar du här: Behandling av personuppgifter - Lindesbergs kommun Länk till annan webbplats.

Information om hur du beställer registerutdrag från Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice i Region Örebro län hittar du här: Hantering av personuppgifter (regionorebrolan.se) Länk till annan webbplats.

Rätt att göra invändningar

När vi behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Rätt till radering - rätten att bli bortglömd

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller personuppgifterna framgår av en allmän handling har vi ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Rätt till rättelse och begränsning

Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt i vissa fall. Kontakta kommunen eller dataskyddsombudet och förklara vad du anser är felaktigt och varför.

Rätt att flytta dina personuppgifter

Rätten att flytta personuppgifter kallas i dataskyddsförordningen rätt till dataportabilitet.

Om vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut dina personuppgifter för att använda dem på annat håll. Exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

När beslut fattas automatiskt måste den personuppgiftsansvariga

  • tala om för dig att beslutet är automatiserat
  • ge dig rätt att få beslutet granskat av en riktig person
  • ge dig möjlighet att bestrida beslutet.

Du har rätt att inte vara föremål för ett beslut som enbart grundar sig på ett helt automatiserat beslut eller profilering om det har rättsliga följder eller väsentligen påverkar dig.

Ett automatiserat beslut kan vara tillåtet om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig eller om du gett ditt uttryckliga samtycke. Det kan även vara tillåtet enligt lag.

Personuppgifter i allmänna handlingar hos oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Meddelanden som skickas till oss blir som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Så länge det inte har en avgörande betydelse för sekretessbedömningen har vi ingen rätt att efterforska till vem uppgifterna lämnas ut.

Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av myndighetens allmänna handlingar, och som sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Varje nämnd eller styrelse ska utse ett dataskyddsombud. Det kan vara samma person för flera nämnder och styrelser.

Dataskyddsombudet ska blanda annat:

  • Kontrollera att organisationen följer bestämmelser.
  • Kontrollera att organisationen följer interna styrdokument.
  • Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen.

Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen. Ansvaret att följa dataskyddsförordningen ligger hos personuppgiftsansvarig nämnd, styrelse eller personuppgiftsbiträdet.

Vi har utsett ett gemensamt dataskyddsombud för samtliga nämnder och styrelser.

Om du har några frågor eller klagomål som rör vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss.

Du har även möjlighet lämna klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Du hittar mer utförlig information om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Dataskyddsförordningen GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.


 

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg