Digital Anslagstavla

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun

  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsens bildnings- och sociala utskott (Sekretess), 2019-05-09

  Protokoll är tillkännagivet 2019-05-17 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med 2019-05-17
  • till och med 2019-06-14


 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun

  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bildnings- och sociala utskottet, 2019-05-09

  Protokoll är tillkännagivet 2019-05-17 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2019-05-17
  • till och med den 2019-06-14
  Länk till handlingPDF
 • Kungörelse

  Val till Europarlamentet 2019

  Enligt 13 kap. 4 § vallagen (2005:837) kungörs härmed att slutlig rösträkning av de i Örebro län lämnade rösterna vid val till Europarlamentet kommer att äga rum i Länshuset, Stortorget 22, Örebro, med början kl. 08.00 måndagen den 27 maj 2019.Länsstyrelsen i Örebro län
 • Kungörelse - Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun sammanträder

  Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun kallas till sammanträde i Stora sammanträdersrummet Kommunhuset, Kopparberg, onsdagen den 22 maj 2019, klockan 8.30 för behandling av nedanstående ärenden.

  (Meddelas ersättarna för kännedom).
  Länk till handling

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun

  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsen, 2019-04-24

  Protokollet är tillkännagivet 2019-05-03 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 3 maj 2019
  • till och med den 29 maj 2019
  Länk till handlingPDF
 • KUNGÖRELSE OM SAMRÅD

  Tillägg till översiktsplan landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), Ljusnarsbergs kommun

  Rubricerad plan kommer att ställas ut inför samråd på biblioteket i Kopparberg, Konstmästaregatan 5 samt på Stadsarkitektkontoret. Den kommer även att finnas digitalt på www.bmb.se/aktuellaplanarbeten.
  Planen omfattar 16 strandnära områden i Ljusnarsbergs Kommun.

  Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsut-veckling i strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt skäl vid bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från strandskyddet avser ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § Miljöbalken.

  Samråd om planen hålls 22 mars 2019 – 22 maj 2019.

  Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter/synpunkter.

  Synpunkter på förslaget sändes till info@sbbergslagen.se, ange i ämnesraden ”Diarienummer S-2017-1016”, eller Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

  Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 22 maj 2019.

  Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

  Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:
  Simon Ljunggren, planarkitekt.
  Tfn 0581 – 810 80
  simon.ljunggren@sbbergslagen.se
  Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 22 mars 2019
  • till och med den 22 maj 2019
  Länk till handlinglänk till annan webbplats

Så överklagar du

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att det är skillnad på

 • om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning)
 • om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Vem kan överklaga?
Alla som är medlemmar i kommunen (den som är folkbokförd här, äger en fastighet i kommunen eller är taxerad till inkomstskatt i kommunen) kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet har anslagits (information om att protokollet är klart) på kommunens officiella anslagstavla. Överklagan måste vara skriftlig och underskriven och den som klagar ska ange vilket beslut det är som överklagas.

Förvaltningsrättens prövning
Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

 • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
 • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs, så är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Reglerna finns i kommunallagen
Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt (alltså inte om det är ett lämpligt beslut).